واحد صدور سند

فرم درخواست صدور سند المثنی


شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو                                                             تاریخ درخواست.......

مالک موتور سیکلت :

اینجانب ..........................فرزند ...............به شماره شناسنامه .........و شماره ملی....................

متولد..........صادره از..................با قبول انجام شرایط  ذیل تقاضای صدور سند المثنی برای موتور سیکلت

..................به شماره ................شماره بدنه................وشماره شهربانی...................می نمایم.

 

1-درج آگهی مفقودی سند در روزنامه کثیرالانتشار( غیر استانی)توسط مالک

 

2-تعهد محضری توسط مالک موتور سیکلت برای کشف هرگونه فساد (فقط در سربرگ محضر همراه با مهر و امضا)

 

3-ارائه رونوشت کارت ملی و شناسنامه و ذکرنشانی دقیق و کدپستی محل سکونت مالک وسیله نقلیه

 

4-پرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال (250000ریال) به شماره حساب 0207458896007بانک

صادرات به نام جواد رحمانی

 

5-ضمن قبول تمام مسئولیت مدنی و حقوقی هرگونه سوء استفاده احتمالی از سند المثنی و سند قبلی اعلام 


می نمایم شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

                                                                          امضا و اثر انگشت

                                                                           مالک وسیله نقلیه

 

نمایندگی توزیع:

نام فروشگاه ..................

بدینوسیله ضمن تائید اظهارات آقای/خانم ..................مالک موتور سیکلت ..........به شماره

شهربانی..............تقاضا دارد در خصوص صدور المثنی بنام نامبرده اقدامات لازم را مبذول

بفرمایید.

 

مهر و امضا فروشگاه:

بالا